Friday, May 19, 2006
بدرود آفتاب


می هراسم از هجوم نور
که دلخوش کند مرا
و لختی بعد
به قدمت نیمروزی بیشتر
سایه ها
همنشین شبانه ام باشند